Govedarstvo

Vupik raspolaže sa dvije farme za tov junadi, dvije mliječne farme, te jednom farmom za uzgoj rasplodnog podmlatka.

Stočna hrana koja se koristi u hranidbi, pripremljena je od sirovina iz vlastite proizvodnje, čime se prati princip kontrolirane sljedivosti.

Velika ulaganja u izgradnju novih staja, separatora stajskog gnoja, trap silosa i silosa za spremanje voluminozne krme, uvelike su pridonijela ostvarivanju vrhunskih rezultata.

Zahvaljujući primjeni nove tehnologije, znanja i organizacije, proizvodnja mlijeka podignuta je na zavidnu razinu.